Archief | september 2018

Is Belgische rijbewijzen zomaar weggeven wel verstandig?


Volgens het Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998 moet elke kandidaat voor een Belgisch rijbewijs een scholing doorlopen. Ze moeten hiervoor praktijklessen volgen en een aantal verplichte lesuren achter het stuur afleggen. Na het gunstig afleggen van een praktijkexamen krijgt men dan uiteindelijk een formulier waarmee men zijn rijbewijs kan ophalen op het stad- of gemeentehuis.

Hierop bestaan echter enkele uitzonderingen. Een van die uitzonderingen is dat personen die hier verblijven en over een buitenlands rijbewijs beschikken dit kunnen inwisselen voor een Belgisch rijbewijs (Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998 – Artikel 5 – § 2).

Dit wil dus zeggen dat iedereen die aan de gestelde voorwaarden voldoet hier zomaar mag rondrijden zonder enige kennis. Ze krijgen als het ware hun rijbewijs in de schoot geworpen zonder dat ze hoeven te bewijzen dat ze de nodige kennis van ons verkeersreglement bezitten en dat ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven.

Waarom haal ik dit nu eigenlijk aan?

De laatste tijd rijden er in mijn omgeving  vooral veel zwarte allochtone mensen rond die zich absoluut niet veilig verplaatsen met de auto. Het valt me daarbij op dat veel van deze mensen totaal geen rekening houden met de verkeersregels. Vooral de voorrang van rechts is hen totaal vreemd en wordt constant genegeerd.  De regels betreffende correct parkeren en stilstaan kennen deze mensen ook niet goed of ze negeren de regels gewoon.  Wanneer ze b.v.b. aan de schoolpoort kinderen gaan afhalen dan parkeren ze waar ze niet mogen staan, ze parkeren op zebrapaden, trottoirs en op plaatsen waar het door verbodsborden aangegeven is dat dit niet mag, of ze gaan in de weg staan voor het doorgaande verkeer waardoor en opstoppingen ontstaan met alle gevolgen vandien (verkeersagressie en verbaal geweld).

Het valt echt op dat het steeds gaat over – vooral -zwarte – mensen of over allochtone vrouwen. Daar het negatieve verkeersgedrag van deze mensen in mijn buurt echt wel opvalt stelde ik mij de vraag of er onder deze allochtone mensen ook personen zijn die hun rijbewijs verkregen hebben door inwisseling van een buitenlands rijbewijs. Of rijden ze hier gewoon rond met een buitenlands rijbewijs zonder dat ze een hernieuwing van hun rijbewijs vragen?

Ik kan er echt niet bij dat de wetgever zomaar Belgische rijbewijzen uitdeelt op basis van een buitenlands rijbewijs. Deze mensen krijgen het Belgische rijbewijs zomaar in de schoot geworpen zonder enig tegenbewijs te leveren van hun kennis van het verkeersreglement. Mensen die hier verblijven en geen rijbewijs hebben moeten een ganse procedure doorlopen en een scholing volgen vooraleer ze een Belgisch rijbewijs kunnen bekomen. De vreemdelingen die een buitenlands rijbewijs bezitten stappen gewoon naar het gemeentehuis en wandelen buiten met een Belgische rijbewijs, kostprijs ± € 25,00 (afhankelijk van gemeente tot gemeente) en daarmee is voor hen de kous af.

Theoretisch examen afleggen.

Zou het – om veiligheidsredenen – niet beter zijn dat de mensen die hun buitenlands rijbewijs omwisselen en vooraleer ze zomaar het Belgische rijbewijs cadeau krijgen, ook een theoretisch examen afleggen? Zo leveren ze tenminste het bewijs dat ze het Belgische verkeersreglement kennen én begrijpen. Laat hen gewoon het theoretisch examen afleggen in een GOCA-centrum gelegen in het gewest waar ze woonachtig zijn. Zo leveren ze meteen het bewijs dat ze onze taal voldoende machtig zijn en dat ze de onderborden –  aangebracht op bepaalde verkeersborden  – correct kunnen interpreteren.
Het zou alleszins de verkeersveiligheid ten goede komen. De kans dat ze andere weggebruikers in gevaar brengen door hun (gebrekkige?) kennis van de Belgische verkeersregels zou ineens veel kleiner worden.
Het verbaasd me dat de overheid – die zoveel werk maakt van de verkeersveiligheid – dit zomaar laat passeren en hier geen striktere maatregelen neemt. Is het omdat er geen aparte cijfers over verkeersongevallen met allochtone bestuurders bijgehouden worden dat het probleem niet gekend is bij de wetgever? Hoe kan men zeker zijn dat deze mensen in staat zijn veilig deel te nemen aan het verkeer?
Mijn ervaringen doen echt wel anders vermoeden.

 

 

%d bloggers liken dit: